GDPR

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů Svým podpisem, tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Vámi poskytnutých Správci osobních údajů, kterým je společnost TRAXART company s.ro., IČ: 08793280, DIČ: CZ08793280, se sídlem na adrese Příčná 138/31, 767 01 Kroměříž (dále též jako Správce) a souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány a použity:
 • Správcem
 • Jakýmkoliv zaměstnancem Správce
 • Jakýmkoliv smluvním partnerem Správce
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:
 • Zařazení osobních údajů do databází společnosti
 • Zpřístupňování osobních údajů třetím osobám (subdodavatelé atd.)
 • Poskytování osobních údajů třetím osobám (IT Správce atd.)
 • Zasílání obchodních nabídek Správce
 • Marketingové účely
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
 • Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
 • V písemné podobě
Svým podpisem prohlašuji:
 • Že jsem si vědom/a svých práv a že souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, je dobrovolný, svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání musí být učiněno pouze písemně a zasláno na adresu Správce údajů TRAXART company s.r.o., Příčná 138/31, 767 01 Kroměříž.
 • Že jsem si vědom/a svých práv a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Co je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou obsáhlou legislativu o ochraně osobních údajů schválenou v dubnu 2016 s účinností 25. května 2018. Jde o dosud nejobsáhlejší legislativu s cílem zajistit základní práva občanů EU na ochranu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V ČR nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Koho se GDPR týká?

GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působících na evropském trhu. GDPR usiluje o zvýšení bezpečnosti a důvěry občanů EU vůči správcům a zpracovávatelům jejich osobních dat.

Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněného zájmu tím je ukládání a evidence dat pro možnou budoucí reklamaci produktů a služeb poskytnutých Správcem. Správou a evidencí se rozumí evidence prodaných produktů či služeb a evidence reklamačního řízení.

V případě výše popsaném jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění Správce vůči svým zákazníkům, zaměstnancům či spolupracujícím partnerům. Jedná se zejména o poradenskou činnost související s případnou propagací a reklamou ve fyzické i digitální podobě a další předem nespecifikovanou servisní činností, jednání o smluvním vztahu a uzavírání smluv.

V případě zaměstnance nebo subdodavatele Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem evidence potřebných údajů a za účelem ochrany osobních údajů naší společnosti a zákazníků.

Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však nezbytné pro evidencí a komunikace mezi Správcem a Vámi jako uživatelem nebo majitelem či zprostředkovatelem (zaměstnancem nebo subdodavatelem) výrobku či služby. Vaše osobní údaje zpracováváme dále i pro účely marketingu, pokud od Vás máme udělený dobrovolný souhlas. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i v jeho jednotlivých částech, buď telefonicky na lince +420 777 99 60 80 nebo písemné na e-mailovou adresu gdpr@traxart.art nebo písemně na korespondenční adresu TRAXART company s.r.o., Příčná 138/31, 767 01 Kroměříž.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Základní identifikační údaje: Zejména jméno, příjmení, v případě písemného souhlasu s poskytnutím osobních údajů evidujeme datum narození, v případě, že vedete svůj vlastní podnik nebo nějakou společnost zastupujete, to může být IČ, DIČ, adresa podnikání, pracovní pozice, segmentace, adresa webových stránek či bankovní spojení.
Kontaktní údaje: Zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vás byli schopni kontaktovat při plnění našich závazků.

Kdo všechno má přístup k Vašim údajům?

Abychom zajistili řádný chod naší společnosti a mohli Vám poskytovat kvalitní služby, mají přístup k Vašim osobním údajům i další třetí subjekty. Jedná se zejména o poskytovatele IT služeb, zajistitele, advokátní kanceláře a další osoby, které poskytují služby naší společnosti.

Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání záruční lhůty našich produktů či služeb a po dobu platnosti smluv, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení Vaší záruční doby na produktu či služby nebo po ukončení platnosti smluv či závazků z ní vyplývajících či souvisejících máme Vaše údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo se kdykoliv obrátit na Správce a na našeho pověřence na ochranu osobních údajů a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Tyto práva můžete uplatnit na uvedených kontaktech Správce.
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžadovat si u nás přistup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste. Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje. Pokud byste rádi dostávali jen vybrané nabídky, uveďte prosím jaké, abychom Vám mohli vyhovět. Připojte do dokumentu Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem můžu odvolání poslat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, lze poslat pouze v písemné podobě, a to z toho důvodu, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte prosím odvolání podepsat. Písemným prohlášením zaslaným na korespondenční adresu Správce.